مشاوره رایگان Slide Slide

خدمات پزشکی 

خدمات مراقبتی

تجهیزات پزشکی

خدمات پرستاری

خدمات پاراکلینیکی

طب سالمندی

ما چگونه میتوانیم کمک کنیم؟

1.

درخواست مشاوره رایگان

از طریق سایت،تلفنی ،حضوری و یا شبکه های اجتماعی

2.

در دسترس قرار داد

خدمات پزشکی و پرستاری در منزل شما به صورت 48 ساعت به صورت آزمایشی

3.

انعقادقراردادهمکاری

جهت ارائه خدمات درمان و پرستاری پس از رضایت خانواده بیمار

تحت نظارت وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکی

عضو انجمن صنفی مدیران مراکز مشاوره وخدمات پرستاری درمنزل

۰۲۱۱۲۳۴۵۶۷۸۹

همـــکاران ما

دوستان رهان طب

Cresta Help Chat
Send via WhatsApp